Stadgar

Stadgar enligt 16 oktober 2019

§ 1

Föreningens benämning är ”Föreningen Nya läroverkets vänner”.

§ 2

Föreningen ska ha till ändamål att stödja Nya läroverkets olika verksamheter. Föreningen ska för detta ändamål ta upp medlemsavgifter, kunna mottaga gåvor och medverka vid insamlingar. Föreningen ska också genom ideellt arbete ta initiativ till aktiviteter som främjar Nya läroverkets verksamhet samt aktivt kunna medverka vid arrangemang som genomförs av Nya läroverket.

 § 3

Föreningen vänder sig till personer som har intresse för Nya läroverkets verksamhet och utveckling.

§ 4

Individuella medlemmar, familjer, företag och organisationer betalar en differentierad årsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 5

Föreningen företräds av en styrelse med säte i Luleå. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter, med högst 2 suppleanter, en person från skolans ledning skall dock alltid ingå i styrelsen, som alla utses av ordinarie årsmöte.

§ 6

Årsmötet utser ordförande och övriga befattningshavare utses av styrelsen inom sig.

§ 7

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 8

Vid styrelsens möten ska föras protokoll som justeras av ordförande jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.

§ 9

Styrelsen är beslutför när minst tre styrelsemedlemmar ordinarie eller suppleanter deltar i besluten.

§ 10

För föreningen ska föras räkenskaper. I fråga om räkenskapsföringen ska i tillämpliga delar aktiebolagens redovisningsbestämmelser gälla. Räkenskapsåret ska vara samma som Nya läroverkets (brutet räkenskapsår).

§ 11

Verksamhetsberättelse med årsredovisning skall upprättas av styrelsen och godkännas på årsmötet, vilket skall hållas senast den 30/11.

§ 12

Ändring av dessa stadgar kan ske på initiativ, antingen av årsmötet eller styrelsen, och godkännas av en majoritet vid nästa årsmöte. Motioner till årsmötet skall inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötets genomförande.

§ 13

Till årsmötet kallas genom annons eller direkt utskick till alla medlemmar. Till ordinarie årsmötet ska kallas senast två veckor före mötet.

§ 14

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1         Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2         Val av ordförande och sekreterare för mötet

3         Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

4         Fråga om mötet behörigen har utlysts

5         Fastställande av föredragningslista

6         Fråga om arvode till styrelsen

7         Verksamhetsberättelse

8         Ekonomisk redovisning

9         Revisionsberättelse

10      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11      Propositioner

12      Motioner

13      Fastställande av årsavgift

14      Val av ordförande för en tid av ett år

15      Val av en ledamot för en tid av två år

16      Val av en suppleant för en tid av två år

17      Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år

18      Val av valberedning för en tid av ett år

19      Övriga ärenden

20     Mötet avslutas

§ 15

Styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna kan sammankalla till extra årsmöte. Kallelse ska i så fall ske enligt samma regler som kallelse till ordinarie årsmöte.

§ 16

Upplöses föreningen ska ett eventuellt överskott överlämnas till Nya läroverket.

§ 17

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

§ 18

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 20

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av omständigheter som föranlett att medlemskap ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.